Mobbing i molestowanie w miejscu pracy

Czy wiesz, że zgodnie z Art.94.3. Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi?
Na szkoleniu dowiesz się jak można rozpoznać sytuacje w Twoim środowisku pracy, które bezpośrednio prowadzą do mobbingu, jak się przed nimi bronić i co powinien robić Twój pracodawca, aby temu zapobiec? Jak rozróżnić konflikt od mobbingu, w którym momencie inni pracownicy stają się prześladowcami, a nie partnerami?

Szkolenie adresowane jest do:

 • kadry kierowniczej,
 • specjalistów HR,
 • osób opracowujących regulacje prawne w firmie,

a także wszystkich pracowników, którzy narażeni są m.in. na zjawiska mobbingu, molestowania, stalkingu lub mają kontakt z nimi.

Cele szkolenia:

   • Nabycie umiejętności rozpoznania zjawiska mobbingu, molestowania i innych form naruszania godności pracownika.
   • Poznanie mechanizmów zapobiegania mobbingowi w miejscu pracy.
   • Praktyczne wykorzystanie wiedzy o skutkach prawnych działań mobbingowych dla pracodawcy i pracownika oraz sposobach pomocy dla ofiar.

Program szkolenia:

Moduł I: Mobbing
1. Charakterystyka zjawiska
2. Rodzaje działań mobbingowych
3. Mobbing a dyskryminacja i inne formy naruszania godności pracownika
4. Prawna definicja mobbingu (art. 94.3 kodeksu pracy):
a) Obowiązki pracodawcy
b) Mobbing a naruszenie dóbr osobistych (art. 23 kc)
5. Okoliczności sprzyjające mobbingowi i sposoby ich eliminowania
6. Wewnętrzna polityka antymobbingowa firmy
7. Kodeks etyki zawodowej
8. Konsekwencje prawne stosowania mobbingu:
a) Dla pracodawcy
b) Dla sprawcy
9. Pomoc dla ofiary mobbingu – gdzie szukać informacji i wsparcia?

Moduł II: Molestowanie i molestowanie seksualne
1. Charakterystyka zjawiska
2. Definicja prawna
3. Rodzaje odpowiedzialności za molestowanie i molestowanie seksualne:
a) Kodeks karny
b) Kodeks wykroczeń
c) Kodeks cywilny

Moduł III: Stalking
1. Charakterystyka zjawiska
2. Definicja prawna
3. Rodzaje odpowiedzialności za molestowanie i molestowanie seksualne:
a) Kodeks karny
b) Kodeks wykroczeń
c) Kodeks cywilny

DEDYKOWANY EKSPERT: KATARZYNA MARCZYŃSKA – trener biznesu, sędzia, arbiter bankowy

KATARZYNA MARCZYŃSKA – trener biznesu, sędzia, arbiter bankowy

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim: „Prawo europejskie” oraz „Negocjacje, mediacje i alternatywne metody rozstrzygania sporów”.

Doświadczenie zawodowe:

   • Sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie Wydziału Gospodarczego
   • Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Gospodarczego
   • Naczelnik Wydziału Nadzoru Prawnego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości
   • Członek grup roboczych Ministra Sprawiedliwości do Spraw Opracowania i Wdrażania Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów
   • Radca prawny (od 2002 roku)
   • Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich (od 2002 roku)
   • Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
   • Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na studiach podyplomowych dla ubezpieczycieli i pracowników instytucji finansowych oraz studiach dziennych z zakresu etyki biznesu i praw konsumentów
   • Trener i wykładowca w szkołach bankowych
   • Wykładowca Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (szkolenia dla pracowników tych urzędów)
   • Wykładowca Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (szkolenia dla rzeczników konsumentów z zakresu prawa konsumenckiego, finansowego i procedury cywilnej)

Zrealizowane projekty:

   • Usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne dla konsultantów świadczących usługi finansowe w zakresie udzielania pożyczek – szkolenie pn. „Ustanawianie i egzekucja zabezpieczeń” – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
   • Usługi szkoleniowe dla konsultantów funduszy poręczeniowych – szkolenie pn. „Prawne aspekty umowy poręczenia – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
   • „Prawo finansowe, zabezpieczenia i upadłość konsumencka” dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
   • „Kodeks postępowania cywilnego. Zasady dochodzenia roszczeń” – dla KNF
   • Cykl szkoleń dla aplikantów sądowych w zakresie badania zdolności kredytowej – Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
   • Projekt „Usługi szkoleniowe dla konsultantów funduszy poręczeniowych „- szkolenie pn. „Prawidłowe konstruowanie umów” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
   • Projekt „Usługi szkoleniowe dla konsultantów funduszy poręczeniowych „- szkolenie pn. „Egzekucja zabezpieczeń – poziom podstawowy” – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
   • Projekt „Usługi szkoleniowe dla konsultantów funduszy poręczeniowych „- szkolenie pn. „Egzekucja zabezpieczeń – poziom zaawansowany” – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
   • Europejski Certyfikat Bankowca EFCB – 6 edycji
   • Cykl szkoleń dla sędziów i prokuratorów w zakresie prawnokarnej ochrony konsumentów – Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Specjalizacja tematyczna projektów:

 • prawo konsumenckie
 • mobbing, stalking, molestowanie
 • prawo spółek handlowych
 • procedura cywilna
 • prawo bankowe
 • prawo spadkowe
 • konstruowanie umów cywilnoprawnych
 • kredyt konsumencki
 • klauzule niedozwolone
 • nieuczciwe praktyki rynkowe
 • przed sądowe i sądowe dochodzenie roszczeń
 • egzekucja należności
 • etyka biznesu
 • mediacja i alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR)
 • Publikacje i opracowania:

 • Broszury informacyjne dotyczące prawa finansowego opracowane na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Broszury informacyjne dla Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce „Jak mądrze inwestować?”, „Jak zaciągać kredyt?”
 • Artykuły pokonferencyjne dotyczące alternatywnych metod rozstrzygania sporów – dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Artykuły w prasie branżowej z zakresu ochrony konsumentów
 • Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. Kopiowanie w celach komercyjnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą jest zabronione zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83).